Lubuskie Miasta - Twitter   Lubuskie Miasta - Facebook   Lubuskie Miasta - Instagram

Uwaga kierowcy! Nowy taryfikator mandatów

Od soboty 29 listopada zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów. Za niebezpieczne wyprzedzanie trzeba będzie zapłacić 250 złotych, za parkowanie w miejscach dla niepełnosprawnych - nawet 500 złotych. Niższe będą za to kary dla pieszych za przejście przez jezdnię na czerwonym świetle.

Policjant nie zawsze jednak wymierzy mandat. Osobę naruszającą przepisy drogowe może upomnieć, albo skierować wniosek o jej ukaranie do sądu grodzkiego.


Nowy taryfikator mandatów:

NARUSZENIE GRZYWNA W ZŁ
A. Przepisy o ruchu pieszych
Wchodzenie na jezdnię: a) bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściach dla pieszych do 200
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi do 200
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni się one znajdują do 100
Niestosowanie się do znaków lub sygnałów drogowych dotyczących ruchu pieszych do 100
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi do 100
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko do 100
Przebieganie przez jezdnię do 50
Chodzenie po torowiskach do 100
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie do 160
Naruszenie przepisów o obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza do 100
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi do 40
Naruszenie przepisów o obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim do 100
Naruszanie przepisów dotyczących pieszych poruszających się w kolumnach do 100
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko do 100
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych do 100
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach (ścieżkach) dla rowerów do 50
B. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
I. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
Niestosowanie się do obowiązku ruchu prawostronnego do 200
Naruszenie obowiązku jazdy po prawej jezdni na drogach o dwóch jezdniach albo obowiązku zajmowania pasów ruchu znajdujących się na prawej połowie jezdni na jezdniach dwukierunkowych o co najmniej czterech pasach ruchu do 200
Naruszenie obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni do 200
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu do 200
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem idącą obok takiego pojazdu do 100
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem do 300
Niekorzystanie, pomimo takiego obowiązku, z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy do 150
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami do 150
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających, pomimo takiego obowiązku, z pasów bezpieczeństwa do 150
Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym do 200
Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających, pomimo takiego obowiązek, hełmu ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym do 200
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu do 200
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem do 200
Otwieranie drzwi pojazdu, pozostawianie otwartych drzwi lub wysiadanie z pojazdu bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia do 200
Wjeżdżanie na pas między jezdniami do 160
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku, w tym: a) nieprzedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku do 200
b) nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitych lub rannych do 300
Dopuszczenie, wbrew obowiązkowi opieki lub nadzoru, do przebywania małoletniego do lat 7 na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego do 300
Nieużywanie przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym do 160
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego do 300
II. Włączanie się do ruchu
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu do 400
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym do 400
Naruszenie obowiązków kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego do 400
III. Prędkość i hamowanie
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: 1) do 10 km/h  do 50
2) o 11-19 km/h od 50 do 100
3) o 20-30 km/h od 100 do 200
4) o 31-40 km/h od 200 do 300
5) o 41-50 km/h od 300 do 400
6) o 51 km/h i więcej od 400 do 500
Jazda z prędkością niezapewniającą panowania nad pojazdem do 300
Hamowanie w sposób powodujący utrudnienie ruchu do 300
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym do 400
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi do 300
Przekraczanie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu do 400
IV. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu bez zachowania szczególnej ostrożności do 400
Zawracanie: a) w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić do 400
b) w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych do 400
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru do 300
Naruszenie obowiązku odpowiedniego umiejscowienia pojazdu przed skręceniem do 300
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu do 500
Naruszenie obowiązku sygnalizowania zawczasu i wyraźnie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu albo zaprzestania sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru do 200
V. Wymijanie, omijanie i cofanie
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, w tym spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa do 500
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu do 400
Utrudnianie ruchu podczas cofania do 300
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach do 300
VI. Wyprzedzanie
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi do 500
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi do 500
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się, czy: 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu do 400
2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania do 400
3) kierujący jadący przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu do 400
Naruszenie zakazu wyprzedzania: a) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia do 500
b) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi do 500
c) na skrzyżowaniach do 500
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych (tramwajowych) lub bezpośrednio przed nimi do 500
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu do 300
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym do 400
Niestosowanie się do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia przez kierującego pojazdem wolnobieżącym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do 300
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym do 500
VII. Przecinanie się kierunków ruchu
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym: a) znajdującym się na oznakowanym przejściu do 500
b) przy skręcaniu w drogę poprzeczną do 500
c) przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę (ścieżkę) dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się na tej samej powierzchni do 500
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi: a) znajdującemu się na przejeździe da rowerzystów do 500
b) przy przejeżdżaniu przez drogę (ścieżkę) da rowerów poza jezdnią do 500
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej do 500
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: a) na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej do 500
b) pojazdom szynowym do 500
c) w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunku ruchu pojazdów do 500
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe do 500
Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym do 300
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki da pasażerów na przystanku do 200
Naruszenie zakazu: a) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone do 500
b) wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy do 500
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych: a) pojazdem silnikowym do 400
b) innym pojazdem do 100
Naruszenie przez kierującego zakazu: a) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy do 500
b) rozdzielania kolumn pieszych do 400
VIII. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza do 300
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi do 200
Naruszenie zakazu: a) nadużywania sygnałów dźwiękowych lub świetlnych do 100
b) używania sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym do 100
c) ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których mogło to spowodować oślepienie innych kierujących do 200
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza do 160
IX. Holowanie
Naruszenie przez kierującego warunków holowania, w tym: a) holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do 400
b) holowanie pojazdu:
- na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy do 300
- na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe do 300
Naruszenie zakazu holowania: a) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach do 400
b) pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony do 300
c) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego do 300
d) pojazdem z przyczepą (naczepą) do 300
Naruszenie przez kierującego warunków holowania, w tym: a) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania do 100
b) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym do 200
c) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego do 200
d) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym do 100
e) niewłaściwe oznakowanie holu albo brak takiego znakowania do 100
X. Zatrzymanie i postój
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu do 300
Naruszenie zakazu zatrzymywania pojazdu: a) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania do 400
b) na przejściach dla pieszych lub na przejazdach dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tymi przejściami lub przejazdami lub za nimi na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu do 300
c) w tunelu, na moście lub na wiadukcie do 300
d) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię do 160
e) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni do 160
f) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania do 160
g) przy lewej krawędzi jezdni do 160
h) na pasie między jezdniami do 200
i) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek komunikacji publicznej, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości do 200
j) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu do 160
k) na drodze (ścieżce) dla rowerów do 160
Naruszenie zakazu pozostawiania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) w czasie postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku lub zapobieżenia uruchomieniu pojazdu przez osobę niepowołaną do 200
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku do 200
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku do 200
Naruszenie nakazu: a) zatrzymywania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej do 100
b) umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym do 300
Naruszenie zakazu postoju: a) w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd do 200
b) w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu do 200
c) przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską do 200
d) w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone w tym celu do 200
e) na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dmc przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m do 200
XI. Używanie świateł zewnętrznych
Jazda bez wymaganych przepisami świateł: a) od zmierzchu do świtu do 400
b) w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego do 200
c) w tunelu do 200
d) przez kierującego motocyklem, motorowerem lub pojazdem szynowym do 160
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności do 300
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami do 160
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych do 200
Używanie "szperacza" podczas jazdy do 160
C. Kierujący
Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nieposiadającą: a) w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami do 500
b) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu do 500
Kierowanie bez uprawnień innymi pojazdami do 200
Kierowanie pojazdem przez osobę niesprawną pod względem fizycznym do 300
Kierowanie pojazdem przez osobę niemającą przy sobie wymaganych dokumentów do 200
Niepoddanie się: a) kontrolnym badaniom lekarskim do 200
b) badaniom psychologicznym do 200
D. Inne wykroczenia
Niezastosowanie się do obowiązku ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego do 500
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień do 500
 
--

 

Informacje

Firma Solaris dostarczyła do Gorzowa Wielkopolskiego osiem bezemisyjnych autobusów elektrycznych Urbino 12 electric, zamówionych przez Miejski Zakład Komunikacji. Przedmiotem umowy było również...

Prezes UOKiK postawił spółce Vectra zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów za automatyczne aktywowanie płatnej usługi dodatkowej "Bezpieczny Internet". To już kolejny operator, który znalazł się pod lupą Prezesa UOKiK z powodu usług dodatkowych - Netia, P4 i Orange muszą wypłacić konsumentom rekompensaty.

Aktualności z regionu

Zgodnie z nową ustawą jednodniowe ćwiczenia rezerwistów są jedną z kilku form powołania do wojska. Obowiązująca od 23 kwietnia 2022 roku Ustawa o Obranie Ojczyzny dzieli służbę w rezerwie na dwa...

W obiektywie

Klasztor St. Marienthal jest najstarszą świątynią zgromadzenia cysterek w Niemczech. Klasztor zlokalizowany jest nad Nysą Łużycką, na trójstyku państw - Polski, Niemiec i Czech. Przyklasztorna...

Biznes i finanse

Prezes UOKiK postawił spółce Vectra zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów za automatyczne aktywowanie płatnej usługi dodatkowej "Bezpieczny Internet". To już kolejny operator, który...

Styl życia

Amazon wprowadza w Polsce usługę Amazon Prime, oferując szybkie i darmowe dostawy, obejmujące miliony produktów w ponad 30 kategoriach - od artykułów sportowych, elektroniki, kosmetyków i książek,...

Nowe technologie

Fabryka w Dreźnie jest jedną z najnowocześniejszych fabryk na świecie produkujących półprzewodniki. Jest też pierwszą fabryką firmy Bosch, gdzie wykorzystano w produkcji sztuczną inteligencję z...

Zdrowie i uroda

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest utworzenie polskiego rynku mleka "A2", dającego ogromną szansę rozwoju dla polskich hodowców i...

Kultura i sztuka

Z okazji jubileuszu 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia Praw Miejskich, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze - Filie 4 i 9 ogłaszają konkurs pn. “Zielona...

Felietony i opinie

Prezydent Andrzej Duda - bez rozgłosu - podpisał ustawę, która zwalnia z odpowiedzialności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy złamali prawo w związku z organizacją prezydenckich...

Z biegiem Odry, Warty i Nysy Łużyckiej

W związku z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa, na terenie Niemiec wprowadzone zostaną kolejne restrykcje. Coraz więcej krajów związkowych skłania się do wprowadzenia bardziej...

Wzdłuż autostrady A2

Od 15 lutego zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl - Konin. Zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady...

Wieści z regionu

24 listopada, 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną wizytował stojący na czele Dowództwa Wsparcia Sił Bezpieczeństwa USA (Security Force Assistance Command) gen. dyw. Donn H. Hill.

Przegląd prasy

Niemieckie służby celne i policja federalna przeszukały w minioną środę łącznie 130 mieszkań, lokali użytkowych i biur podatkowych w trzynastu krajach związkowych. Powodem zmasowanej akcji...

Historia i zabytki

16 grudnia 1981 roku w Paryżu powstał Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”. Paryski komitet należał do najbardziej prężnych ośrodków opozycyjnych działających na zachodzie Europy.

Prawo co dnia

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzenia działań korupcyjnych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej byłego ministra transportu....

Kronika wypadków

We wtorek, 19 lipca na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej doszło do tragicznego wypadku. Pod nadjeżdżający szynobus wjechał samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby. W wyniku...

Z kraju i ze świata

Problemy, z którymi zmagają się polscy przedsiębiorcy we Francji, są ogromne. Polskie firmy są nękane nadmiernymi kontrolami i karami, a medialna kampania oszczerstw tworzy klimat, w którym łatwo...